Cena od 14 910 €
Cena od 15 240 €
Cena od 16 140 €
Cena od 17 990 €
Cena od 21 990 €
Cena od 22 990 €
Cena od 27 050€
Cena od 48 000 €

Inteligentné technológie
v službách bezpečnosti

Bezpečnosť

Adaptívny tempomat s funkciou Stop & Go

DRCC - Dynamic Radar Cruise Control

Asistent sledovania jazdného pruhu

LTA – Lane Tracing Assist

Stabilizačný systém

VSC - Vehicle Stability Control

Bezpečnostný systém E-Call

E-Call

Asistent riadenia vozidla v zákrute

ACA - Active Cornering Assist

Predkolízny bezpečnostný systém

PCS - Pre-Collision System

Inteligentný parkovací asistent

S-IPA - Simple-Intelligent Parking Assist

Signalizácia núdzového brzdenia

ESS – Emergency Stop Signal

Upozornenie na situáciu za vozidlom

RCTA – Rear Cross Traffic Alert

Monitorovanie mŕtveho uhla

BSM – Blind Spot Monitor

Rozpoznávanie dopravných značiek

TSR – Traffic Sign Recognition

Upozornenie na vychyľovanie do strán

VSW - Vehicle Sway Warning

Predchádzanie opustenia jazdného pruhu

LDP - Lane departure prevention

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu

LDW – Lane Departure Warning

Dvojkamerový brzdový asistent

DCBS – Dual Camera Brake Support

Radarová podpora brzdenia

RBS – Radar Brake Support

Asistent zjazdu z kopca

HDC - Hill Descent Control

Asistent diaľkových svetiel

HBA – High Beam Assistant

Pomocný systém pre rozjazd do kopca

HHC - Hill Hold Control

Dvojsenzorová podpora brzdenia

DSBS – Dual Sensor Brake Support

Adaptívny tempomat

ACC - Adaptive Cruise Control

Adaptívny tempomat s funkciou Stop & Go

Systém je navrhnutý pre automatické udržiavanie nastavenej rýchlosti v situáciách, kedy je cesta vpredu voľná. Ak sa v jazdnom pruhu objaví iné vozidlo, plynule spomalí na jeho rýchlosť a udržiava bezpečný odstup. Vpredu idúce vozidlo vie nasledovať až do úplného zastavenia a tiež sa za ním znovu rozbehnúť.

Asistent sledovania jazdného pruhu

Asistent vodičovi pomáha pri riadení a snaží sa o udržanie vozidla v strede jazdného pruhu. Obsahuje výstrahu pred opustením jazdného pruhu, asistenta riadenia, upozornenie na vychýlenie vozidla a funkcie udržiavania vozidla v strede jazdného pruhu.

Stabilizačný systém

Ak počas jazdy stratia kolesá priľnavosť k povrchu vozovky, stabilizačný systém (VSC) automaticky zasiahne do chodu motora a bŕzd. Tak pomôže vodičovi udržať jeho vozidlo pod kontrolou.

Bezpečnostný systém E-Call

Ak má vaše vozidlo dopravnú nehodu, bezpečnostný systém na ňu automaticky upozorní pohotovostné zložky. E-call telefonickou správou nasmeruje pomoc priamo k vám tým, že odošle presnú polohu vášho poškodeného vozidla.

Asistent riadenia vozidla v zákrute

Táto funkcia je navrhnutá tak, aby počas prudkej zmeny smeru aktivovala brzdy na vnútorných kolesách, a tým pomohla predísť nedotáčaniu. Výsledkom je plynulejšia zmena smeru, ktorá sa ešte viac priblíži vašim očakávaniam a pomôže vám, aby ste mali všetko pod kontrolou.

Predkolízny bezpečnostný systém

PCS pomáha predchádzať kolíziám s inými vozidlami, chodcami a cyklistami tým, že radarom s milimetrovou vlnovou dĺžkou a monokulárnou kamerou monitoruje cestu pred vozidlom. Pomáha funkciám varovania pred kolíziou, predkolízneho brzdového asistenta a predkolízneho brzdenia.

Inteligentný parkovací asistent

Systém S-IPA asistuje vodičovi pri navádzaní na parkovacie miesto cúvaním, pri pozdĺžnom parkovaní alebo pri výjazde z pozdĺžneho parkovacieho miesta. Zjednodušuje tieto manévre poskytovaním zvukových a vizuálnych asistenčných signálov a súčasne automaticky ovláda volant, čím pomáha vodičovi. Systém na snímanie okolia používa ultrazvukové vlnové snímače a umožňuje presné parkovanie dokonca aj v úzkych priestoroch.

Signalizácia núdzového brzdenia

Signalizácia núdzového brzdenia sa spustí automaticky v prípade, že dôjde k náhlemu stlačeniu brzdového pedála pri jazde rýchlosťou nad 55 km/h.  Vtedy sa rozblikajú výstražné svetlá, aby varovali pred nebezpečenstvom autá idúce vzadu.

1. Náhle zabrzdenie pri rýchlosti nad 55 km/h.

2. Automaticky sa rýchlo rozblikajú výstražné svetlá.

3. Zmiernenie tlaku na brzdový pedál blikajúce výstražné svetlá vypne.

Upozornenie na situáciu za vozidlom

Tento systém vám pomáha bezpečnejšie manévrovať s autom pri opúšťaní parkovacieho miesta, keď máte obmedzenú viditeľnosť po oboch stranách. Pri cúvaní rýchlosťou do 8 km/h vozidlo využíva dva bočné radarové snímače umiestnené v zadnej časti vozidla. Tie vás počas cúvania z parkovacieho miesta upozornia na autá blížiace sa z oboch strán auta. Ak dôjde k detekcii približujúceho sa vozidla, systém vám zobrazí vizuálnu výstrahu na multifunkčnom displeji a zaznie aj výstražný zvukový signál.

Monitorovanie mŕtveho uhla

Pri rýchlosti nad 15 km/h vám asistujú dva vzadu umiestnené postranné radarové senzory. Tie rozpoznávajú vozidlá nachádzajúce sa v mŕtvom uhle výhľadu a tiež autá približujúce sa k tejto oblasti. Ak aktivujete smerovku, aby ste prešli do iného jazdného pruhu, na príslušnom spätnom zrkadle sa rozsvieti výstražná LED ikona v kombinácii so zvukovou signalizáciou.

Rozpoznávanie dopravných značiek

Tento systém využíva monokulárnu kameru. Keď zaznamená napr. obmedzenie rýchlosti alebo zákaz predbiehania, zobrazí konkrétnu značku na displeji. Takže vám vždy pripomína značky, okolo ktorých ste prešli. V prípade detekcie viacerých značiek systém naraz zobrazí maximálne tri symboly.

Upozornenie na vychyľovanie do strán

Pri vyššej rýchlosti ako 60 km/h systém analyzuje dráhu vozidla. Ak zaznamená, že sa auto začína vychyľovať do strany, napríklad z dôvodu vašej ospalosti, aktivuje zvukovú a vizuálnu signalizáciu.

Predchádzanie opustenia jazdného pruhu

Keď sa vozidlo pohybuje rýchlosťou od 60 do 160 km/h, funkcia využíva monokulárnu kameru na rozpoznávanie hraníc jazdného pruhu. Ak vyhodnotí, že opustenie pruhu je pravdepodobne neúmyselné, automaticky vám pomáha vrátiť auto naspäť do jazdného pruhu ovládaním natočenia volantu cez systém elektrického posilňovača riadenia.

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu

Pri rýchlosti od 60 km/h systém predvída trasu vozidla a upozorní vás na to na displeji a pomocou indikátora, ako aj vibrovaním volantu.

Dvojkamerový brzdový asistent

Dve kamery rozpoznávajú vozidlá, chodcov a jazdné pruhy pred vozidlom rovnako, ako to robí ľudské oko. Na základe rôznych informácií, ktoré tieto kamery zaznamenávajú, systém pomáha predchádzať zrážkam, príp. zmierniť ich následky pomocou výstrahy a automatického brzdenia.

1. Výstraha

Keď systém určí, že existuje riziko zrážky, zapne sa alarm a na prístrojovom paneli sa rozsvieti svetlo.

2. Automatické pribrzďovanie

Ak sa zvýši riziko zrážky, vozidlo začne automaticky zľahka brzdiť a zapne sa výstražná signalizácia, ktorá vodiča upozorňuje na to, aby sa pokúsil zrážke zabrániť.

3. Brzdový asistent

Ak bolo aktivované výstražné brzdenie a vodič zošliapne brzdu, aktivuje sa brzdový asistent a vozidlo začne brzdiť prudšie.

4. Automatické brzdenie

Keď systém vyhodnotí, že sa riziko zrážky ešte viac zvýšilo, automaticky sa aktivuje silné brzdenie v snahe predísť zrážke alebo zmierniť jej následky.

Radarová podpora brzdenia

Vaše Suzuki používa mikrovlnný radar na detekciu vzdialenosti vozidla vpredu počas jazdy. Keď systém zaznamená hroziacu zrážku, auto vás v závislosti od konkrétnej situácie upozorní signalizáciou, ktoré podľa potreby doplní pribrzdením, zvýšenou brzdnou silou alebo automatickým brzdením vozidla.

1. Varovanie

Systém rozpozná prítomnosť vozidla vpredu a v prípade rizika zrážky varuje vodiča, aby použil brzdy. Načasovanie varovania je možné prepínať medzi nastaveniami FAR (ďaleko) a NEAR (blízko).

2. Automatické ľahké pribrzdenie

V prípade nebezpečenstva zrážky systém ľahko pribrzdí, aby upozornil vodiča na potrebu použitia brzdy.

3. Brzdový asistent

V prípade, že existuje vysoká pravdepodobnosť kolízie a vodič prudko šliapne na brzdový pedál, systém zvýši brzdnú silu a pomôže tak vyhnúť sa zrážke alebo znížiť vzniknuté škody.

4. Automatická brzda

V prípade, že systém zistí, že bezprostredne hrozí zrážka, začne automaticky brzdiť s cieľom zabrániť kolízii alebo obmedziť rozsah vzniknutých škôd.

Asistent zjazdu z kopca

Ak vozidlo pri schádzaní strmých svahov vyhodnotí, že spomaľovanie samotnou motorovou brzdou nie je postačujúce, automaticky pribrzdí a začne regulovať rýchlosť vozidla. Funkcia reguluje rýchlosť aj bez zošliapnutia brzdového pedála, aby ste sa vy mohli sústrediť na riadenie. Automatické brzdenie obmedzuje rýchlosť vozidla na cca 10 km/hod.

1. Bez asistenčného systému pre zjazd z kopca

2. S asistenčným systémom pre zjazd z kopca

Asistent diaľkových svetiel

Od rýchlosti 40 km/h asistent diaľkových svetiel automaticky prepína svetlomety medzi diaľkovými a stretávacími svetlami v závislosti od prítomnosti iných vozidiel a od svetelných podmienok.

1. Diaľkové svetlá sú zapnuté, keď to je považované za vhodné.

2. Pri zaznamenaní svetla z vozidla idúceho v protismere alebo pri zaznamenaní vozidla vpredu, vozidlo automaticky prepne na stretávacie svetlá.

3. Keď sa vozidlo idúce v protismere  alebo vozidlo vpredu stratí, vozidlo automaticky prepne diaľkové svetlá.

Pomocný systém pre rozjazd do kopca

Pomocný systém pre rozjazd do kopca dočasne zabraňuje (až na cca 2 sekundy) posunu automobilu smerom dozadu pri presúvaní nohy z brzdového pedála na plynový pedál, a tak zabraňuje nepríjemnej kolízií na cestách.  

1. Bez asistenčného systému pre rozjazd do kopca

2. S asistenčným systémom pre rozjazd do kopca

Dvojsenzorová podpora brzdenia

Počas jazdy používa vaše Suzuki dva senzory – monokulárnu kameru a laserový snímač, vďaka ktorým dokáže odhadnúť, či hrozí riziko zrážky s chodcom alebo vozidlom vpredu. Keď systém zaznamená hroziacu zrážku, auto vás v závislosti od konkrétnej situácie začne upozorňovať zvukovou a vizuálnou výstrahou, v prípade potreby začne aj ľahko pribrzďovať. V náročnejších situáciách sa aktivuje brzdový asistent na zvýšenie brzdnej sily. Ak riziko zrážky vrcholí, spustí sa silné automatické brzdenie.

1. Upozorní vodiča zvukovou a vizuálnou výstrahou

2. Upozorní vodiča a začne ľahko pribrzďovať

3. Aktivuje funkciu brzdový asistent na zvýšenie brzdnej sily, ak je riziko kolízie vysoké a vodič panicky brzdí

4. Aktivuje sa silné automatické brzdenie, ak riziko zrážky vrcholí

Adaptívny tempomat

Keď sa pred vami nachádza iné auto, adaptívny tempomat od neho automaticky udržiava odstup v súlade s vybraným nastavením. Odstup od vozidla vpredu sa mení v závislosti od rýchlosti auta. Keď sa pred vaším Suzuki nenachádza žiadne iné vozidlo, systém udržiava rýchlosť (od 40 km/h do 160 km/h), ktorú ste si nastavili. Adaptívny tempomat zabezpečuje dodržiavanie odstupu pomocou mikrovlnného radaru.

1. Udržiavanie stálej rýchlosti

2. Zachovávanie vzdialenosti od vozidla idúceho vpredu

3. Automatické zrýchlenie

Predajcovia

Predajne a autorizované servisy

Nájdite predajňu alebo autorizovaný servis vo svojom okolí a využite služby odborníkov na modely Suzuki.